Literatura związana z techniką świetlną

.: Książki, monografie, skrypty, zeszyty naukowe :.

Przedstawiam Polską literaturę techniczną (książki, monografie, zeszyty) z zakresu techniki świetlnej w następującym porządku – od „najmłodszej” do „najstarszej”

 Literatura z lat 10-tych XXI wieku

Praca zbiorowa pod red. W. Żagana: LED-y w technice świetlnej‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2019

Praca zbiorowa pod red. W. Żagana: LED-y w technice świetlnej‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2019

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:198

 ISBN: 978‐83‐7814-776-3 

 

Spis treści

    Na przełomie ostatnich kilkunastu lat, a w zasadzie na przełomie XX i XXI wieku, dokonała się w technice świetlnej rewolucja w zakresie źródeł światła. Pojawiły się diody elektroluminescencyjne (LED-y), choć wcześniej już znane, jednak musiały odbyć „kwarantannę” rozwojową, aby osiągnąć pełną dojrzałość aplikacyjną w szeroko rozumianym oświetleniu elektrycznym. Nie bez wpływu na wkraczanie LED-ów w obszar techniki świetlnej były też działania prawne, które w sposób administracyjny spowodowały praktycznie zakończenie ery żarowych źródeł światła. Obecnie mamy tak ukształtowaną świadomość społeczeństw, głównie w Europie, że nie tylko energooszczędność, ale także racjonalność, nowoczesność w oświetleniu elektrycznym musi się kojarzyć z wykorzystywaniem LED-ów.
 
   Obserwując rozchwianie informacyjne na temat diod elektroluminescencyjnych, autorzy niniejszej monografii, na podstawie wieloletniej obserwacji i badań naukowych postanowili stworzyć dzieło, które rzetelnie i rozważnie przedstawi szerokie spojrzenie na diody elektroluminescencyjne, na ich możliwości wykorzystania w szeroko rozumianej technice świetlnej. W pracy przedstawiono LED-y z perspektywy ich wytwarzania, cech fotometrycznych, kolorymetrycznych i użytkowych a także zaprezentowano spojrzenie aplikacyjne na te źródła w różnych typowych obszarach wykorzystywania elektrycznych źródeł światła. Podano dość wnikliwe spojrzenie na problem zasilania i sterowania światłem przez te źródła a także na kwestię powiązania właściwości użytkowych oraz cech foto- i kolorymetrycznych z termicznymi warunkami pracy.
 
   Mając świadomość szybkiego rozwoju technologicznego elektroluminescencyjnych źródeł światła, autorzy pracy potraktowali przekazywany materiał w formie otwartej, zakładając możliwość dalszych udoskonaleń, odkrycia nowych możliwości itp.

     

 

 

Praca zbiorowa pod red. Z. Kotarby: Zanieczyszczenie światłem. Źródła‚ obserwacje‚ skutki‚ Centrum Badań Kosmicznych PAN‚ Warszawa 2019

Praca zbiorowa pod red. Z. Kotarby: Zanieczyszczenie światłem. Źródła‚ obserwacje‚ skutki‚ Centrum Badań Kosmicznych PAN‚ Warszawa 2019

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:197

 ISBN: 978‐83‐89439-01-7 

 

Spis treści

    W pracy zamieszczono kilkanaście referatów naukowych poświęconych problematyce zanieczyszczenia światłem. Praca ma charakter interdyscyplinarny.

        Pełna wersja pracy dostępna jest na stronie internetowej: http://noc.edu.pl/

     

 

 

Żagan W.: Obliczanie oświetlenia‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2018

Żagan W.: Obliczanie oświetlenia‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2018

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:122

 ISBN: 978‐83‐7 

 

Spis treści

    Autor – dostrzegając niedostatki, nadmierne uproszczenia i zagrożenia w kształceniu przyszłych adeptów techniki świetlnej – proponuje alternatywę poznawania i opanowywania wiedzy z zakresu techniki świetlnej w oparciu o trening rachunkowy. W podręczniku, opierając się na podstawowych zależnościach, definicjach i wzorach, pokazano (głównie poprzez przykłady obliczeniowe) jak można je wykorzystać i kiedy można je stosować.
W pracy zaprezentowano też teorię techniki świetlnej, jako punkt wyjścia do różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych obliczeń przypadków, w których światło i oświetlenie są głównym obszarem zainteresowania. Zawarto też wiele zagadnień rachunkowych, w formie przykładów do samodzielnego rozwiązania, co nadaje opracowaniu wyrazistą funkcję edukacyjną.
Podręcznik pisany był głównie z myślą o studentach, którzy specjalizują się w obszarze techniki świetlnej, jednak z powodzeniem może być wykorzystywany przez inne osoby zawodowo związane z tym obszarem, a także osoby spoza branży, tworzące specjalistyczne oprogramowanie służące rozwiązywaniu zagadnień projektowych w technice świetlnej.

     

 

 

Fryc I.‚ Perkowicz J.K.‚ Tabaka P.: Oświetlenie tuneli drogowych modelowanie i analiza wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki‚ Łódź 2017

Fryc I.‚ Perkowicz J.K.‚ Tabaka P.: Oświetlenie tuneli drogowych modelowanie i analiza wpływu rodzaju oprawy oświetleniowej na jakość oświetlenia‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki‚ Łódź 2017

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:160

 ISBN: 978-83-940283-3-6 

 

Spis treści

    W pracy monograficznej zawarto szerokie spektrum informacji dotyczących tematyki oświetlenia tuneli drogowych. Zakres tematyczny tej monografii czyni ją przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców. Zarówno inżynierowie projektanci, jak i studenci oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni znajdą w tym opracowaniu przydatne ze swojego punktu widzenia informacje.

Na podstawie polskich oraz międzynarodowych norm i zaleceń, opisano wymagania dotyczące dziennego oraz nocnego oświetlenia (poprzez podanie parametrów fotometrycznych) tuneli drogowych.

W monografii przedstawiono również typy źródeł światła, które mają zastosowanie w tunelowych instalacjach oświetleniowych oraz dokonano przeglądu opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytkowania w tunelach. Przedstawiono sposoby kształtowania rozsyłu światłości tunelowych opraw oświetleniowych oraz dokonano podziału tych opraw ze względu na rozsył strumienia świetlnego. Zaprezentowane zostały typowe krzywe światłości oraz parametry techniczne i fotometryczne oraz wynikający z nich optymalny sposób rozmieszczenia opraw w tunelu.

Przeprowadzono modelowanie wpływu rodzaju krzywej światłości, opraw oświetleniowych (symetryczny oraz asymetryczny rozkład światłości), zastosowanych do oświetlenia konkretnego odcinka tunelu, na jakość uzyskanych parametrów oświetleniowych. Wskazano na wady i zalety każdego z przedstawionych rozwiązań.

Dodatkowo analizowano wpływ temperatury barwowej zastosowanego źródła światła na jakość oświetlenia tunelu. Wskazano na zasadność stosowania w oświetleniu tuneli źródeł światła o wyższych temperaturach barwowych.

Dokonano również analizy ekonomicznej zastosowania konkretnych rozwiązań projektowych (oszacowano roczny koszt utrzymania tunelowych instalacji oświetleniowych) oraz wyciągnięto wnioski dotyczące stosowania każdego typu systemu oświetleniowego.

Ponadto opisano procedurę pomiaru parametrów fotometrycznych oświetlenia tunelu, na podstawie których klasyfikuje się jakość danej instalacji.

W załącznikach do tej monografii zawarto wyjaśnienia dotyczące znaczenia pojęć i definicji oraz określeń użytych w niniejszej monografii.

Filipek M.‚ Cyrynger J.: Badanie oświetlenia‚ DASL Systems‚ 2017

Filipek M.‚ Cyrynger J.: Badanie oświetlenia‚ DASL Systems‚ 2017

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:254

 ISBN: 978-83-927788-1-3 

 

Spis treści

    W opracowaniu zawarto podstawowe informacje związane z pomiarami natężenia oświetlenia.

     

 

 

Żagan W.‚ Krupiński R.: Teoria i praktyka Iluminacji obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2016

Żagan W.‚ Krupiński R.: Teoria i praktyka Iluminacji obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2016

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:254

 ISBN: 978-83-7814-550-9

 

 

    W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy teoretyczne iluminacji obiektów,
 • koncepcje tworzenia projektów iluminacji,
 • sprzęt oświetleniowy stosowany w iluminacji.

   Dużym walorem opracowania jest bogaty materiał ilustracyjny.

     

 

 

Bąk J.: Technika Oświetlania. Wybrane zagadnienia oświetlania wnętrz‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw‚ Warszawa 2014

Bąk J.: Technika Oświetlania. Wybrane zagadnienia oświetlania wnętrz‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw‚ Warszawa 2014

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron:216 

 ISBN: 978-83-61163-57-2

 

Spis treści

    W książce przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu oświetlenia wnętrz. Poruszono także kwestię związaną z zagrożeniami dla człowieka  z powodu ekspozycji na promieniowanie optyczne emitowane przez zamienniki klasycznych żarówek.

     

 

 

Wiśniewski A.: Źródła światła‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw‚ Warszawa 2013

Wiśniewski A.: Źródła światła‚ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw‚ Warszawa 2013

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron: 166 

 ISBN: 978-83-61163-34-3

 

Spis treści

    W książce przedstawiono:

 • podstawowe procesy fizyczne wykorzystywane do wytwarzania światła w elektrycznych źródłach światła,
 • zasadę działania, konstrukcję i podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła,
 • podstawowe układy zasilające źródła światła.

     

 

 

Parada Z.‚ Strzałka-Gołuszka K.: LED – diody elektroluminescencyjne‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 44‚ COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie‚ Bełchatów 2013

Parada Z.‚ Strzałka-Gołuszka K.: LED – diody elektroluminescencyjne‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 44‚ COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie‚ Bełchatów 2013

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron: 88 

 ISBN: 978-83-7814-054-2

 

Spis treści

    W opracowaniu przedstawiono:

 • rodzaje luminescencji,
 • pierwsze konstrukcje diod LED i ich historyczny rozwój,
 • podstawy teoretyczne działania diod LED,
 • najważniejsze rodzaje konstrukcji diod LED,
 • podstawowe parametry użytkowe diod LED i rodzaje ich zasilania w zależności od zastosowania,
 • przykłady zastosowań diod LED,
 • skrótowo diody OLED.

     

 

 

Żagan W.: Oprawy oświetleniowe‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2012

Żagan W.: Oprawy oświetleniowe‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2012

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format:

Liczba stron: 260 

 ISBN: 978-83-7814-054-2

 

Spis treści

    Monografia poświęcona jest oprawom oświetleniowym. Omówiono w niej m.in.

 • rodzaje luminescencji,
 • zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczaniu układu optycznego oprawy,
 • różne konstrukcje i zastosowania opraw oświetleniowych,
 • podstawy teoretyczne tworzenia układów optycznych,
 • wykorzystanie diod elektroluminescencyjnych w konstrukcji opraw oświetleniowych.

Dużym walorem opracowania jest bogaty materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, fotografie).

     

 

 

Hecht E.: Optyka‚ Wydawnictwo Naukowe PWN‚ Warszawa 2012

Hecht E.: Optyka‚ Wydawnictwo Naukowe PWN‚ Warszawa 2012

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: A5

Liczba stron: 713 

 ISBN: 978-83-01-17105-6

 

Spis treści

    Książka ma charakter podręcznika akademickiego i jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tekst oryginału „Optics”. Przedstawiono w niej takie zagadnienia jak:

 • matematyczny opis fali,
 • ruch falowy i elektromagnetyzm,
 • propagacja światła,
 • optyka geometryczna,
 • polaryzacja, interferencja, dyfrakcja,
 • optyka fourierowska,
 • teoria koherencji,
 • optyka współczesna.

   Oprócz tego zamieszczono opisy budowy, zasady działania oraz zastosowania przyrządów i elementów optycznych, m.in. lasera, teleskopu, światłowodu.

     

 

 

Zusznica A.: Nauka o barwie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 2012

Zusznica A.: Nauka o barwie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 2012

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 620 

 

 

    Patrz wydanie z 1956 r.

     

 

 

Fraser B.‚ Murphy Ch.‚ Bunting F.: Profesjonalne zarządzanie barwą‚ Wydawnictwo HELION‚ Gliwice 2012

 Fraser B.‚ Murphy Ch.‚ Bunting F.: Profesjonalne zarządzanie barwą‚ Wydawnictwo HELION‚ Gliwice 2012

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 172x245

Liczba stron: 608 

 ISBN: 978-83-246-5294-5

 

    W książce przedstawiono:

 • Fizyczne podstawy powstawania barwy
 • Metody pomiaru barw
 • Modele barw stosowane w grafice komputerowej
 • Tworzenie profili barwnych dla urządzeń zewnętrznych
 • Mechanizmy zarządzania barwą w aplikacjach graficznych
 • Barwa i fizyka – powstawanie barwy oraz metody jej mierzenia: kolorymetria, densytometria i spektrofotometria
 • Barwa w komputerze – modele barw, punkty bieli i czerni, zależności pomiędzy modelami
 • Profile barwne – opis urządzeń reprodukujących barwy
 • Metody pomiaru i kalibracji urządzeń
 • Tworzenie profili wyświetlania, profili wejściowych i wyjściowych
 • Ocena jakości profili barwnych
 • Zarządzanie kolorem w systemie operacyjnym i aplikacjach

Książka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału: Real World Color Management.

     

 

 

Krupiński R.:  Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2011

Krupiński R.:  Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2011

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 135 

 

 

    Książka może posłużyć jako podstawowa instrukcja programu Autodesk 3D Studio – jednego z najbardziej popularnych wśród grafików programów komputerowych do tworzenia wirtualnych scen. Przedstawiono także proces tworzenia iluminacji kamienicy.

     

 

 

Pracki P.:  Projektowanie oświetlenia wnętrz‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2011

Pracki P.:  Projektowanie oświetlenia wnętrz‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2011

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 114 

 

 

    W książce przedstawiono problematykę procesu projektowania oświetlenia wnętrz. Zamieszczono także przykładowe projekty oświetlenia.

     

 

 

Kaźmierczak P.‚ Łukasik M.‚ Maćko W.:  Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń oświetleniowych pojazdów‚ Instytut Transportu Samochodowego‚ Warszawa 2011

Kaźmierczak P.‚ Łukasik M.‚ Maćko W.:  Badania fotometryczne i kolorymetryczne urządzeń oświetleniowych pojazdów‚ Instytut Transportu Samochodowego‚ Warszawa 2011

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 98 

 ISBN: 978-83-60965-21-4

Spis treści

   W opracowaniu przedstawiono obecnie stosowane metody badań fotometrycznych i kolorymetrycznych urządzeń oświetleniowych pojazdów.

     

 

 

Zalesińska M.:  Oświetlenie drogowe‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 35‚ COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie‚ Bełchatów 2011

Zalesińska M.:  Oświetlenie drogowe‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 35‚ COSiW SEP Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie‚ Bełchatów 2011

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie
 

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 114   

 

Spis treści

  W opracowaniu, będącym przedmiotem zeszytu 35 Podręcznika INPE, podano wymagania dotyczące oświetlenia dróg, przedstawiono praktyczne możliwości realizacji odpowiedniego oświetlenia drogowego, zasady doboru sprzętu oświetleniowego oraz właściwej geometrii systemu. Przedstawiono etapy projektowania oświetlenia drogowego oraz procedurę badania jakości oświetlenia. Omówiono również zagadnienie efektywności energetycznej i ekonomicznej w odniesieniu do oświetlenia drogowego

     

 

 

Wiśniewski A.: Elektryczne źródła światła‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2010

Wiśniewski A.: Elektryczne źródła światła‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2010

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 156 

 

 

    W książce przedstawiono procesy fizyczne wykorzystywane w elektrycznych źródłach światła. Opisano zasadę działania, konstrukcję i podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła.

     

 

 

Srzyżewski J.: Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych‚ Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o.‚ Warszawa 2010

Srzyżewski J.: Vademecum eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych‚ Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o.‚ Warszawa 2010

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 202  

 

Spis treści

    W opracowaniu omówiono m.in. następujące zagadnienia: Eksploatacja urządzeń oświetleniowych i zużycie energii elektrycznej, parametry przykładowych źródeł światła, pomiary we wnętrzach oraz na terenie zewnętrznym, konserwacja sprzętu, montaż opraw oświetleniowych, zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym. Zamieszczono w nim także wykaz aktualnych przepisów i norm, wyciąg obowiązujących aktów prawnych.

     

 

 

Goc W.‚ Kiełboń M.‚ Przygrodzki A.:  Elementy audytu oświetlenia‚ Wydawnictwo Politechniki Śląskiej‚ Gliwice 2010

Goc W.‚ Kiełboń M.‚ Przygrodzki A.:  Elementy audytu oświetlenia‚ Wydawnictwo Politechniki Śląskiej‚ Gliwice 2010

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 98   

 

 

  W książce przedstawiono problematykę audytowania energetycznego budynków w zakresie oświetlenia. Opisano podstawowe pojęcia z zakresu techniki świetlnej, instalacji elektrycznych oraz audytowania i analizy ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych.

     

 

 

 Literatura z początku lat XXI wieku (2000-2009)

Ratajczak J.:  Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 2009

Ratajczak J.:  Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 2009

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 140

   

Spis treści

 

   W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu ludzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyjnego współczesnego obiektu architektonicznego.

     W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz wskazano zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano projekt oświetlenia wybranej budowli. Uzasadniono wybór właśnie tego obiektu, opisano jego budowę, główne osie widokowe oraz właściwości odbiciowe i barwy elementów. Przedstawiono rozmieszczenie i nakierowanie opraw oraz wizualizację komputerową wykonaną w programie Relux Professional 2007. W zakończeniu podano wnioski i uwagi związane z wykonanym projektem i symulacją iluminacji obiektu.

     

 

 

Marzec S.‚ Ślirz W.‚ Kruczek P.:  Badania oświetlenia elektrycznego we wnętrzach‚ DASL System‚ Kraków 2008

 Couwenbergh J.P.: Chromoterapia i światłoterapia czyli jak leczyć barwami i światłem‚ Videograf  II‚ Chorzów 2008

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 70

  

 

 

  W książce przedstawiono wielkości świetlne, kryteria oświetlenia, wymagania norm dot. oświetlenia, podstawowe informacje o technice pomiarowej i miernikach. Scharakteryzowano także elektryczne źródła światła. Omówiono wymagania, zasady wykonywania badań oraz kryteria dot. oświetlenia awaryjnego.

     

 

 

Couwenbergh J.P.: Chromoterapia i światłoterapia czyli jak leczyć barwami i światłem‚ Videograf  II‚ Chorzów 2008

Couwenbergh J.P.: Chromoterapia i światłoterapia czyli jak leczyć barwami i światłem‚ Videograf  II‚ Chorzów 2008

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 160

 ISBN: 978-83-7183-562-9

 

Spis treści

 

  Opracowanie ma charakter poradnika, wyjaśniającego jaki wpływ na nasze zdrowie i codzienne życie mają kolory i światło. Za pomocą konkretnych przykładów autor podpowiada jak można poprawić swoje samopoczucie, stosując odpowiednie kolory w ubiorze, w wystroju mieszkania czy miejsca pracy. Podaje też wzorce właściwego oświetlenia i jego znaczenie dla naszej psychiki i zdrowia. Oddziaływanie światła i barw może mieć bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm.

Opracowanie jest tłumaczeniem z języka francuskiego. Tytuł oryginału: Chromottherapie et luminotherapie. Se soigner par les couleurs et la lumiere.

     

 

 

Praca zbiorowa pod red. Danuty Koradeckiej.: Bezpieczeństwo i higiena pracy‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy‚ Warszawa 2008

Praca zbiorowa pod red. Danuty Koradeckiej.: Bezpieczeństwo i higiena pracy‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy‚ Warszawa 2008

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 782

 ISBN: 978-83-7373-045-8

 

Spis treści

 

   W książce przedstawiono informacje z wybranych zagadnień dotyczących zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowią istotną wartość zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Omówiono następujące zagadnienia:

 • prawna ochrona pracy,
 • możliwości psychofizyczne człowieka w środowisku pracy,
 • podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy,
 • skutki zagrożeń w procesach pracy,
 • podstawowe kierunki kształtowania warunków bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Z punktu widzenia techniki świetlnej, szczególnie wartościowy jest rozdział trzeci pt. „Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy” w którym omówiono oświetlenie wnętrz i stanowisk pracy światłem elektrycznym, a także skupiono uwagę na nielaserowym promieniowaniu optycznym.

     

 

 

Czyżewski D.‚ Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2007

Czyżewski D.‚ Zalewski S.: Laboratorium fotometrii i kolorymetrii‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2007

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 258

 

ISBN: 978-83-7207-648-9

 

   W książce przedstawiono ćwiczenia laboratoryjne z zakresu miernictwa techniki świetlnej. Każde ćwiczenie poprzedzone jest wstępem teoretycznym, który pozwala zrozumień i przypomnieć fizykalną istotę badanych wielkości.

     

 

 

Wolska A.‚ Pawlak A.: Oświetlenie stanowisk pracy‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy‚ Warszawa 2007

Wolska A.‚ Pawlak A.: Oświetlenie stanowisk pracy‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy‚ Warszawa 2007

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 175

 

ISBN: 978-83-73-73-031-1 

 

  W książce przedstawiono:

 • podstawy prawne zapewniające odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy,
 • podstawowe związki miedzy widzeniem a oświetleniem
 • podstawowe parametry oświetlenia wpływające na bezpieczeństwo i higienę pracy
 • podstawowe wiadomości na temat elektrycznych źródeł światła i opraw stosowanych do celów oświetleniowych
 • sposoby prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy stałych i ruchomych,
 • sposób podejścia do problemów związanych z nieodpowiednim oświetleniem oraz działania zmierzające do poprawy tego stanu, a tym samym do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tym czynnikiem.

     

 

 

Kaczmarek Z.: Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe‚ Agenda Wydawnicza Pomiary Automatyka Kontrola‚ Warszawa 2006

Kaczmarek Z.: Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe‚ Agenda Wydawnicza Pomiary Automatyka Kontrola‚ Warszawa 2006

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 261

 

ISBN: 83-87982-07-5 

 

   Treść książki zawiera zasady i opisy czujników i przetworników pomiarowych różnych wielkości fizycznych, ich modele matematyczne, metody detekcji sygnału pomiarowego z wyjściowego sygnału optycznego czujnika, metody zwielokrotniania kanału światłowodowego. W opracowaniu zamieszczono zagadnienia dot. światłowodów, źródeł światła, modulatorów optycznych i odbiorników optycznych.

     

 

 

Hauser J.: Elektrotechnika - podstawy elektrotermii i techniki świetlnej‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 2006

 Hauser J.: Elektrotechnika - podstawy elektrotermii i techniki świetlnej‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 2006

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 593

 

ISBN: 83-7143-298-4 

 

   Zagadnieniom związanym z techniką świetlną poświęcone są rozdziały 9 oraz 10

     

 

 

Grzonkowski J.‚ Pracki P.: Oświetlenie elektryczne‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 6‚ SEP – COSiW w Warszawie‚ Zakład Wydawniczy INPE w Bełcharowie 2006

Grzonkowski J.‚ Pracki P.: Oświetlenie elektryczne‚ Podręcznik INPE dla elektryków‚ Zeszyt 6‚ SEP – COSiW w Warszawie‚ Zakład Wydawniczy INPE w Bełcharowie 2006

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 112

 

Spis treści

   Opracowanie poświęcone jest zagadnieniom techniki świetlnej i oświetlenia elektrycznego.

     

 

 

Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2005

Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2005

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 216

ISBN: 83-7207-541-7

 

Spis treści

   W książce zawarte są podstawowe wiadomości z zakresu techniki świetlnej. Omówiono podstawy teoretyczne wytwarzania światła, reakcję oka na napromieniowanie, podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki, którymi posługuje się technika świetlna. Przedstawiono również aparat obliczeniowy parametrów oświetlenia, wyjaśniono podstawy pomiarów wielkości fotometrycznych, jak również omówiono zagadnienia reakcji światła z materią.

     

 

 

Praca zbiorowa pod red. A Kaszuby i K. W Zielińskiego: Choroby i nowotwory skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym‚ Wydawnictwo ADI - Łódź‚ Łódź 2004

Praca zbiorowa pod red. A Kaszuby i K. W Zielińskiego: Choroby i nowotwory skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym‚ Wydawnictwo ADI - Łódź‚ Łódź 2004

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 234

ISBN: 83-920927-0-8

 

Spis treści

  W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dot. patogenezy przebiegu i postępowania w tych chorobach i nowotworach skóry, w których ekspozycja na zwiększające się promieniowanie ultrafioletowe słońca odgrywa istotną rolę w ich rozwoju.

     

 

 

Dziamska D.‚ Portalska H.‚ Portalski M.: W harmonii z barwą‚ BP - Wydawnictwo‚ Poznań 2004

Dziamska D.‚ Portalska H.‚ Portalski M.: W harmonii z barwą‚ BP - Wydawnictwo‚ Poznań 2004

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 185

ISBN: 83-920927-0-8

 

Spis treści

  Książka stanowi monografię obejmującą całokształt wiadomości o barwie. Omówiono w niej psychofizjologiczne mechanizmy percepcji barw, ich konsekwencje w terapii, procesie dydaktycznym, ubiorze, a także wzornictwie i kształtowaniu otoczenia. Treść książki uzupełniono technicznymi aspektami światła i barwy oraz technicznymi uwarunkowaniami chromoterapii. W książce autorzy zawarli szereg ćwiczeń i treningów, w tym własnego autorstwa, wykorzystujących barwę jako główny element. Można je wykorzystać zarówno w terapii i profilaktyce, jak również edukacji.

     

 

 

Żagan W.: Iluminacja obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2003

Żagan W.: Iluminacja obiektów‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 2003

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 214

ISBN: 83-7207-360-0

 

 

  W książce przedstawiono:

 • planowanie iluminacji w miastach,
 • koncepcje tworzenia projektów na wybranych przykładach iluminacji obiektów,
 • sprzęt oświetleniowy stosowany w iluminacji obiektów,
 • wizualizacje komputerowe iluminacji obiektów.

     

 

 

Rothenberger B.: Leczenie światłem‚ Wydawnictwo Amber‚ Warszawa 2003

Rothenberger B.: Leczenie światłem‚ Wydawnictwo Amber‚ Warszawa 2003

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 80

 

Spis treści

  Znaczenie światła dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka jest oczywiste. Nie wszyscy jednak wiemy, że niedobór światła słonecznego bywa przyczyną rozmaitych zaburzeń i chorób. Coraz bardziej modne ostatnio leczenie światłem (fototerapia) może pomóc bardziej niż leki. W opracowaniu, które ma charakter poradnika, pokazano w jakich dolegliwościach leczenie światłem jest najskuteczniejsze i jak je przeprowadzić.

Opracowanie jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Treść oryginału: Tichtterapie.

     

 

 

Kopeć B.‚ Wachta H.: Instalacje elektryczne i oświetleniowe‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej‚ Rzeszów 2003

Kopeć B.‚ Wachta H.: Instalacje elektryczne i oświetleniowe‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej‚ Rzeszów 2003

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 136

+ przykładowe wydruki projektu

ISBN: 831109219-2 

Spis treści

   Opracowanie ma charakter poradnika projektowania oświetlenia i iluminacji. Zawarto w nim opis dwóch programów wspomagających obliczenia oświetlenia:

 • program Calculux Wnętrza wersja 4.0a
 • program LiteStar wersja 4.10

Przedstawiono dokładny opis poszczególnych funkcji i pokazano możliwości każdego z programów.
     

 

 

Owczarek G.: Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy‚ Warszawa 2002

Owczarek G.: Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym‚ Centralny Instytut Ochrony Pracy‚ Warszawa 2002

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 42

ISBN: 831109219-2

 

Spis treści

   
      

 

 

Leonadri A.: Światło‚ dźwięk‚ elektryczność‚ Dom Wydawniczy Bellona‚ Warszawa 2001

Leonadri A.: Światło‚ dźwięk‚ elektryczność‚ Dom Wydawniczy Bellona‚ Warszawa 2001

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 95

ISBN: 831109219-2

 

Spis treści

   Książka ma charakter encyklopedii edukacyjnej. Jest bogato ilustrowana, zawiera dużo zdjęć uzupełnionych tekstem co pomaga w z zrozumieniu omawianych zagadnień.
      

 

 

Bąk J.: Oświetlenie mieszkań‚ Wydawnictwa Naukowo ‐ Techniczne‚ Warszawa 2000

Pastuszak W.: Barwa w grafice komputerowej‚ Wydawnictwa Naukowe PWN‚ Warszawa 2000

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 136

ISBN: 83-204-2446-1

 

Spis treści

  W książce przedstawiono sposoby oświetlania mieszkań wynikające z koncepcji uwzględniającej zarówno aspekt dobrego spostrzegania przy wykonywaniu czynności użytecznych, jak i tworzenia klimatu świetlnego, odpowiadającym różnym sytuacjom emocjonalnym. Zamieszczono liczne przykłady rozwiązań, przegląd dostępnego sprzętu oświetleniowego (źródeł światła, opraw oświetleniowych, ściemniaczy itd.) oraz podstawowe wiadomości o o świetleniu.
      

 

 

Pastuszak W.: Barwa w grafice komputerowej‚ Wydawnictwa Naukowe PWN‚ Warszawa 2000

Pastuszak W.: Barwa w grafice komputerowej‚ Wydawnictwa Naukowe PWN‚ Warszawa 2000

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 184

ISBN: 83-01-13126-8

 

Spis treści

  Książka składa się z 20 wykładów, które tworzą logiczną całość. Każdy z nich poświęcony jest jednemu zagadnieniu z zakresu barwy w grafice komputerowej. Omówiono tu wybrane problemy percepcji wizualnej, barwy fałszywe i barwy prawdziwe, mieszanie barw. Podano definicję barwy, a także test na percepcję barw. Końcowe wykłady poświęcono zagadnieniom barwy w poligrafii. Przedstawiono komputerowe modele barw i korygowanie architektury obrazów. Omówiono ostrość obrazów, rozbicie na kolory, technikę rastrowania i skanowania. Wykłady te adresowane są przede wszystkim do studentów szkół artystycznych oraz uczniów szkół plastycznych i poligraficznych.
      

 

 

 Literatura z lat 90-tych XX wieku

Uzarczyk A‚  Zabiegała W.: Oświetlenie. Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy‚ Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr‚ Gdańsk 1998

Uzarczyk A‚  Zabiegała W.: Oświetlenie. Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy‚ Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr‚ Gdańsk 1998

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 145×210

Liczba stron: 146

ISBN: 83-71871-45-7

 

Spis treści

  Książka jest praktycznym poradnikiem przydatnym przy przeprowadzaniu obowiązkowych szkoleń pracowników. Stanowi również kompendium wiedzy pracodawcy na temat profilaktyki, pomiarów i procedur postępowania wymaganych w przypadku występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy.
      

 

 

Mazur J. W.‚ Żagan W.: Samochodowa technika świetlna‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 1997

Mazur J. W.‚ Żagan W.: Samochodowa technika świetlna‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 1997

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 226

ISBN: 83-87012-29-7

 

 

  W książce omówiono zagadnienia z szeroko pojmowanego pojęcia „technika świetlna związane z percepcją wzrokową, ze sprzętem oświetleniowym i technologią oświetlania. Omówiono także oświetlenie indywidualne pojazdów samochodowych oraz oświetlenie stacjonarne dróg i ulic. Przedstawiono wymagania świetlne dla poszczególnych rodzajów świateł stosowanych w pojazdach, zasady modelowania teoretycznego i obliczeń optyczno-świetlnych oraz badania i pomiary samochodowych urządzeń świetlnych.
      

 

 

Gabryjelski Z.‚ Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe‚ zagadnienia wybrane‚ Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej‚ Łódź 1997

Gabryjelski Z.‚ Kowalski Z.: Sieci i urządzenia oświetleniowe‚ zagadnienia wybrane‚ Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej‚ Łódź 1997

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 338

ISBN: 83-86453-95-8

 

 

  W książce przedstawiono informacje z wybranych zagadnień dotyczących elektroenergetycznych sieci i urządzeń oświetleniowych. Omówiono następujące zagadnienia:

 • ogólne informacje o sieciach oświetleniowych w zakładach przemysłowych,
 • charakterystyka obwodów lamp wyładowczych i opis aparatury zapłonowo-stabilizacyjnej takich lamp,
 • lampy wyładowcze jako odbiorniki nieliniowe energii elektrycznej,
 • obliczanie spadków napięcia w sieciach oświetleniowych,
 • wpływ wahań napięcia w sieciach elektrycznych na odbiorniki oświetleniowe
 • sposoby sterowania oświetleniem ulicznym w kraju i za granicą,
 • zasilanie lamp fluorescencyjnych prądem o podwyższonej częstotliwości,
 • instalacje oświetleniowe z żarówkami halogenowymi,
 • sposoby regulacji strumienia lamp wyładowczych,
 • wpływ asymetrii napięć w elektrycznych sieciach oświetleniowych na pracę odbiorników oświetleniowych.


      

 

 

Godlewski A.: Generacja i detekcja promieniowania optycznego‚ Wydawnictwa Naukowe PWN‚ Warszawa 1997

Godlewski A.: Generacja i detekcja promieniowania optycznego‚ Wydawnictwa Naukowe PWN‚ Warszawa 1997

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 167×238

Liczba stron: 196

ISBN: 83-01-12435-0

 

Spis treści

    W książce omówiono mechanizmy prowadzące do generacji i detekcji światła oraz praktyczne właściwości używanych źródeł światła i detektorów. Problematyka nie ogranicza się wyłącznie do promieniowania widzialnego, ale dotyczy także promieniowania ultrafioletowego oraz bliskiej podczerwieni. Przeanalizowana właściwości wybranych źródeł światła: Słońca, żarówek, lamp wyładowczych, diod elektroluminescencyjnych i laserów oraz detektorów takich jak: oko, fotokomórka, fotopowielacz, fotoopór, fotodioda, detektory obrazów, detektory piroelektryczne, bolometry i termopary. Pokazano wzajemne uwarunkowania pomiędzy generacją i detekcją światła.
      

 

 

Bąk J.‚ Pabjańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej‚ Oficyna Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej‚ Łódź 1994

Bąk J.‚ Pabjańczyk W.: Podstawy techniki świetlnej‚ Oficyna Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej‚ Łódź 1994

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 300

 

Spis treści

    W skrypcie przedstawiono podstawowe wiadomości pozwalające zrozumienie dyscypliny technika świetlna.

      

 

 

Dybczyński W: Laboratorium sprzętu oświetleniowego‚ Wydawnictwo Politechniki Białostockiej‚ Białystok 1993

Dybczyński W: Laboratorium sprzętu oświetleniowego‚ Wydawnictwo Politechniki Białostockiej‚ Białystok 1993

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 92

 

Spis treści

  W opracowaniu zamieszczono opis dziesięciu ćwiczeń laboratoryjnych ściśle powiązanych z tematyką budowy sprzętu oświetleniowego, a szczególnie opraw oświetleniowych.

     

 

 

Chwaleba A.‚ Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 1993

 Chwaleba A.‚ Czajewski J.: Przetworniki pomiarowe wielkości fizycznych‚ Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej‚ Warszawa 1997

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 230

 

Spis treści

  W opracowaniu przedstawiono zasadę działania oraz właściwości rozmaitych przetworników pomiarowych.

      Z punktu widzenia techniki świetlnej interesujący wydaje się być rozdział poświęcony przetwornikom fotoelektrycznym (fotorezystory, fotodiody, fototranzystory, fotoogniwa).

 

 

 Literatura z lat 80-tych XX wieku

Płochocki Z.: Co to jest światło? Wydawnictwo Komunikacji Łączności‚ Warszawa 1987

Płochocki Z.: Co to jest światło? Wydawnictwo Komunikacji Łączności‚ Warszawa 1987

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 168

ISBN: 83-206-0443-5

 

 

Spis treści

    W książce są wyjaśnione podstawy obowiązującej dziś teorii światła i sformułowane pytania, na które nikt jeszcze nie potrafi udzielić odpowiedzi.

  Śledząc historię badań nad światłem Autor proponuje Czytelnikowi wspólne eksperymentowanie — by sam mógł się przekonać, jak łatwo można obalić najpoważniejsze nawet teorie lub inaczej – jak łatwo buduje się nowe hipotezy na fałszywych przesłankach..

 

 

Praca zbiorowa pod red. Wł. Golika: Laboratorium z techniki świetlnej‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 1987

 Praca zbiorowa pod red. Wł. Golika: Laboratorium z techniki świetlnej‚ Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej‚ Poznań 1987

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 247

 

 

Spis treści

  W skrypcie zamieszczono ćwiczenia z zakresu fotometrii, spektrofotometrii i kolorymetrii, badania cech fotometrycznych przetworników fotoelektrycznych i przyrządów do pomiaru różnych wielkości świetlnych, badania cech fotometrycznych materiałów oświetleniowych, źródeł światła, stateczników i opraw oświetleniowych, badania urządzeń oświetleniowych oraz funkcji wzroku w różnych warunkach oświetleniowych.

 

 

Leszczyńska H.: Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia dróg‚ Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina w Zielonej Górze‚ Zielona Góra 1986

Leszczyńska H.: Poradnik projektowania elektrycznego oświetlenia dróg‚ Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J. Gagarina w Zielonej Górze‚ Zielona Góra 1986

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 88

 

 

Spis treści

    W opracowaniu, które ma charakter poradnika, podano podstawy techniki luminancyjnej oraz opisano luminancyjną metodę projektowania drogowego.

Poradnik ma być podstawą projektowania oświetlenia drogowego zgodnie z normą PN-76/E-02032 pt. „Oświetlenie dróg publicznych”.

 

 

Bommel W. J.M.‚ Boer j.B.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz‚ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności‚ Warszawa 1984

Bommel W. J.M.‚ Boer j.B.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz‚ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności‚ Warszawa 1984

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: B5

Liczba stron: 336

ISBN: 83-206-0452-4

 

 

    W książce przedstawiono kompleksowe podejście do nowoczesnego projektowania i prawidłowej eksploatacji oświetlenia dróg.

 

 

Bąk J.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1983

Bąk J.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1983

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 338

ISBN: 83-204-0491-6

 

 

    W książce omówiono metody obliczania oświetlenia. Zamieszczono materiały ułatwiające wykonywanie obliczeń.

 

 

Konarski S.: Światło i barwa‚ Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych‚ Warszawa 1982

Konarski S.: Światło i barwa‚ Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych‚ Warszawa 1982

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 112

ISBN: 83-202-0185-3

 

 

    W książce poruszono zagadnienia związane z oświetleniem i kolorystyką pomieszczeń pracy.

 

 

Stanioch W.: Oświetlenie pomieszczeń pracy‚ Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych‚ Warszawa 1982

 Banach M.: Podstawy Techniki oświetlania‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1982

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 92

ISBN: 83-202-0134-9

 

 

    W książce omówiono oświetlenie stanowisk i pomieszczeń pracy, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych.

 

 

Banach M.: Podstawy Techniki oświetlania‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1982

Banach M.: Podstawy Techniki oświetlania‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1982

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 196

ISBN: 83-01-03104-2

 

 

    W książce omówiono ilościowe i jakościowe cechy światła, podstawowe pojęcia i wielkości używane w technice świetlnej, podstawowe cechy sprzętu oświetleniowego oraz sposoby analitycznego i modelowego wyznaczania rozkładu bezpośredniego strumienia świetlnego w przestrzeni i na powierzchniach oświetlanych, sposoby wyznaczania rozkładów strumienia świetlnego z uwzględnieniem wielokrotnych odbić i przewidywania racjonalnych rozwiązań i konserwacji urządzeń oświetleniowych dla utrzymania strumienia świetlnego w czasie.

 

 

Bąk J.: Technika oświetlania‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1981

Bąk J.: Technika oświetlania‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1981

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 160

ISBN: 83-01-02810-6

 

 

    W książce omówiono zasady oświetlania, oświetlenie wnętrz światłem sztucznym, oświetlenie wnętrz światłem naturalnym oraz oświetlenie ulic i dróg światłem sztucznym.

 

 

Cieślak J.: Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne‚ Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej‚ Warszawa 1981

Cieślak J.: Półprzewodnikowe elementy optoelektroniczne‚ Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej‚ Warszawa 1981

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 289

ISBN: 83-11-06639-6

 

Spis treści

    W książce podano podstawowe wiadomości z zakresu półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych, a w szczególności wyczerpująco omówiono budowę, charakterystyki, parametry i zastosowanie półprzewodnikowych źródeł promieniowania, półprzewodnikowych detektorów promieniowania oraz transoptorów.

 

 

 Literatura z lat 70-tych XX wieku

Dybczyński W.: Filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1977

Dybczyński W.: Filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1977

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 208

 

 

  

    W książce omówiono filmowy i telewizyjny sprzęt oświetleniowy. Podano informacje dot. elementów układu świetlno-optycznego opraw oświetleniowych, formowania i konwersji wiązki świetlnej, osprzętu oświetleniowego i urządzeń pomocniczych. Opisano także badanie opraw i pomiary eksploatacyjne.

 

 

Włoczewski H.: Oświetlenie w samochodzie‚ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności‚ Warszawa 1976

Włoczewski H.: Oświetlenie w samochodzie‚ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności‚ Warszawa 1976

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 136

+ 5 wkładek

 

Spis treści

  

    W książce podano wiadomości z dziedziny eksploatacji urządzeń oświetlających pojazdy samochodowe. Omówiono rodzaje źródeł prądu elektrycznego w pojeździe.  Podano także zasady budowy i eksploatacji urządzeń oświetleniowych z podziałem na wymagane i dopuszczone do stosowania.

 

 

Helbig E.: Podstawy fotometrii‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1975

Helbig E.: Podstawy fotometrii‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1975

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: B5

Liczba stron: 288

 

 

 

 

    W książce podano podstawowe informacje dot. promieniowania widzialnego, podano prawa i jednostki promieniowania, omówiono właściwości źródeł światła i detektorów promieniowania. Podano także podstawy miernictwa techniki świetlnej i praktyczne możliwości wykonywania pomiarów wielkości fotometrycznych.

     Książka jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Treść oryginału: Grundlagen der Lichtmesstechnik.

 

 

Ziemczonek L.: Oświetlenie elektryczne i kolorystyka przemysłowa‚ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Kadr‚ Wrocław 1974

Ziemczonek L.: Oświetlenie elektryczne i kolorystyka przemysłowa‚ Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Kadr‚ Wrocław 1974

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 62

 

Spis treści

 

 

    Książka ma charakter poradnika w zakresie BHP. Przedstawiono w niej podstawowe wiadomości o świetle. Krótko omówiono podstawowe wielkości świetlne, dokonano klasyfikacji oświetlenia w zależności od tego jaka część strumienia oprawy kierowana jest bezpośrednio na oświetlaną płaszczyznę. Przedstawiono również trzy rodzaje oświetlenia (ogólne, miejscowe i złożone). Zwrócono także uwagę na oświetlenie stanowisk pracy podkreślając, że niedostateczne, czy też niewłaściwe ich oświetlenie może być niejednokrotnie przyczyną wypadków.

  Na koniec omówiono czynności związane z obsługą (konserwacją) urządzeń oświetleniowych. Podano przyczyny obniżania się eksploatacyjnej sprawności tych urządzeń. Poruszono także zagadnienia związane z barwami bezpieczeństwa, podając w dalszej części zasady stosowania barw do maszyn i urządzeń technicznych.

 

Praca zbiorowa‚ Światło‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1973

Praca zbiorowa‚ Światło‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1973

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 316

 

Spis treści

 

 

    Książka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału "Light". W opracowaniu omówiono różnorodne funkcje światła w świecie.

 

Ferholski W.‚ Stanioch W.: Kolorymetria trójchromatyczna‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1973

 Wiśniewski B.: Oświetlenie w telewizji barwnej‚ Wydawnictwa Radia i Telewizji‚ Warszawa 1973

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 316

 

 

 

    W książce omówiono teorię barw i widzenia barwnego oraz zasady badań spektrofotometrycznych i kolorymetrycznych. Przedstawiono możliwości zastosowania ścisłych metod pomiaru i oceny odcieni i nasycenia barwy sygnałów świetlnych, znaków powierzchniowych, źródeł światła itp..

 

Wiśniewski B.: Oświetlenie w telewizji barwnej‚ Wydawnictwa Radia i Telewizji‚ Warszawa 1973

Wiśniewski B.: Oświetlenie w telewizji barwnej‚ Wydawnictwa Radia i Telewizji‚ Warszawa 1973

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 224

 

Spis treści

 

    W książce omówiono wybrane zagadnienia dotyczące oświetlenia w telewizji barwnej. Nowy środek wyrazu jakim jest barwa, stawia przed realizatorami światła, nowe zadania, których rozwiązanie nie jest możliwe beż użycia sprzętu oświetleniowego.

 

Brzozowski S.: Urządzenia oświetleniowe‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1973

Brzozowski S.: Urządzenia oświetleniowe‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1973

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 180

 

Spis treści

 

    W książce zawarto podstawowe pojęcia z zakresu techniki świetlnej oraz zasadami działania, eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych - głównie źródeł światła i opraw oświetleniowych.

Podano także zasady prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy.

 

Gadomska H.: Barwy w pomieszczeniach pracy‚ Instytut Wydawniczy CRZZ‚ Warszawa 1972

Gadomska H.: Barwy w pomieszczeniach pracy‚ Instytut Wydawniczy CRZZ‚ Warszawa 1972

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 44

 

Spis treści

 

    W opracowaniu zwrócono uwagę na problem kolorystyki pomieszczeń pracy. Przedstawiono także fizyczne i psychologiczne podstawy powstawania wrażeń barwnych.

    W pomieszczeniach mało nasłonecznionych barwy ciepłe mogą dawać złudzenie ocieplenia, natomiast barwy zimne mogą złagodzić działanie wysokich temperatur i hałasu
.

 

Koprowicz J.‚ Krakowiak S.: Reklamy świetlne jarzeniowe‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1971

Koprowicz J.‚ Krakowiak S.: Reklamy świetlne jarzeniowe‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1971

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 124

 

 

 

    W książce przedstawiono zasadnicze wiadomości, które umożliwią czytelnikowi zrozumienie zasad działania lamp jarzeniowych.

  Omówiono zagadnienia związane z projektowaniem, produkcją oraz eksploatacją reklam świetlnych jarzeniowych.

 

Banach M.: Tętnienie światła‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1970

Banach M.: Tętnienie światła‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1970

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 140

Spis treści

    W książce podano podstawowe zależności energetyczne i fotometryczne dla promieniowania zmieniającego się w czasie, teoretyczne podstawy i sposoby ograniczania tętnienia światła oraz sposoby pomiarów laboratoryjnych i przemysłowych.

 Literatura z lat 60-tych XX wieku

Brzozowski S.: Technologia oświetlenie scenicznego‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1968

Brzozowski S.: Technologia oświetlenie scenicznego‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1968

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 185

 

Spis treści

 

    W książce przedstawiono zasady realizacji efektów świetlnych w teatrach, wytwórniach filmowych i studiach telewizyjnych oraz psychologiczne aspekty oddziaływania oświetlania na widzów.

Tolansky S.: Osobliwość promieni i fal świetlnych‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1967

Tolansky S.: Osobliwość promieni i fal świetlnych‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1967

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 149

 

Spis treści

 

    Książka jest tłumaczeniem z j. angielskiego. Tytuł oryginału: Curiosities of Light Rays and Light Waves.

Zakrzewski G.‚ Zeydler-Zborowski J.: Projektowanie oświetlenia drogowego‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1966

 Oleszyński T.: Oprawy oświetleniowe‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1966

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5 

Liczba stron: 184

 

    W książce rozpatrzono zagadnienia związane z projektowaniem oświetlenia drogowego. Omówiono w szczególności rolę oświetlenia, rodzaje źródeł światła i opraw, scharakteryzowano konstrukcje wsporcze, urządzenia zasilające i sterujące oraz podano wytyczne w zakresie technologii i projektowania.

Książka jest przeznaczona dla inżynierów elektryków zajmujących się projektowaniem, budową oraz eksploatacją urządzeń oświetlenia drogowego. Książka może stanowić pomoc dla studentów wydziałów elektrycznych politechnik

Oleszyński T.: Oprawy oświetleniowe‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1966

Oleszyński T.: Oprawy oświetleniowe‚ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne‚ Warszawa 1966

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5 

Liczba stron: 288

 

Spis treści

 

    W książce podano systematykę opraw oświetleniowych, ich wskaźniki techniczno-ekonomiczne, metody obliczania elementów oprawy, służących do uzyskania potrzebnej bryły fotometrycznej oraz wytyczne konstrukcji opraw projektorowych i sygnalizacyjnych. Uwzględniono także wymagania dotyczące eksploatacji i konserwacji opraw oświetleniowych.

Płochocki Z.: Rozwój poglądów na naturę światła‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1966

Płochocki Z.: Rozwój poglądów na naturę światła‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1966

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 164

 

Spis treści

    W książce przedstawiono wyniki badań nad naturą fizyczną światła.

Zeuger G.: Barwa i człowiek‚ Wydawnictwo "ARKADY"‚ Warszawa 1965

Zeuger G.: Barwa i człowiek‚ Wydawnictwo "ARKADY"‚ Warszawa 1965

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 200 +

tablice barwne

    W książce na początku umieszczono krótka historię nauki o barwach. Wśród głównych tematów wydzielono zasady nauki o barwach oraz ich zastosowanie.

Zagadnienia barwy w architekturze i budownictwie‚ praca zbiorowa‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1965

Zagadnienia barwy w architekturze i budownictwie‚ praca zbiorowa‚ Państwowe Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1965

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 271

 

Spis treści

 

 

    

Berson L.‚ Bełdowski T.: Oświetlenie rtęciowe‚ Wydawnictwo Katalogów i Cenników‚ Warszawa 1964

 Berson L.‚ Bełdowski T.: Oświetlenie rtęciowe‚ Wydawnictwo Katalogów i Cenników‚ Warszawa 1964

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: A5

Liczba stron: 50

       W opracowaniu zawarto opis (budowę, właściwości, parametry) wysokoprężnych lamp rtęciowych. Podano przykłady zastosowań lamp rtęciowych oraz zaprezentowano przykładowe oprawy oświetleniowe dedykowane do tego typu źródeł światła.

 

Grabowski Z.‚ Szypowski H.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1964

Grabowski Z.‚ Szypowski H.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1964

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 309

 

 

 

    Skrypt „Oświetlenie Elektryczne” obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny z teoretycznej i praktycznej techniki świetlnej.

   Rozdziały 1 do 12 poświęcone są teorii i jej zastosowaniu; zapoznają one czytelnika z głównymi wielkościami i pojęciami z zakresu fizyki światła i fizjologii widzenia; określają-wielkości i jednostki świetlne; podają sposoby obliczania strumieni i natężeń oświetlenia; traktują o oprawach oświetleniowych, szczegółowo omawiają wszelkie źródła światła. W rozdziałach tych podano też praktyczne komentarze do normy natężeń oświetlenia, sposoby posługiwania się normą! oraz omówiono szeroko kryteria prawidłowego oświetlenia, ze specjalnym uwzględnieniem oświetlenia wnętrz.

  Rozdział 13 obejmuje odrębną dziedzinę techniki świetlnej — teorię i praktyczne zastosowanie projektorów do oświetlenia rozległych terenów otwartych.

  Rozdział 14 jest poświęcony fotometrii. Omówiono w nim teoretyczne i praktyczne podstawy tej dziedziny, zasady budowy i działania przyrządów mierniczych i sprzętu fotometrycznego, sposoby wykonywania pomiarów wielkości świetlnych, uchyby pomiarowe.

  Rozdział 15 traktuje o projektowaniu oświetlenia, stanowi więc praktyczne rozwinięcie teoretycznej części skryptu: rozpatrzono, tu ogólne zasady prawidłowego projektowania, zasady gospodarcze najkorzystniejszych rozwiązań w sensie najmniejszych kosztów, wytyczne do projektowania oświetlenia różnego rodzaju wnętrz oraz terenów otwartych, ze szczególnych uwzględnieniem oświetlenia ulicznego.

Gaj M.: Światło‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1964

Gaj M.: Światło‚ Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych‚ Warszawa 1964

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 139

 

Spis treści

 

    Niewielu z nas potrafiłoby poradzić sobie korzystając z dobrodziejstw wzroku. Ani słuch, ani węch, ani dotyk nie potrafią tak dokładnie i wiernie przekazać informacji o rzeczach nas otaczających, jak uzyskujemy to za pomocą wzroku. Aby jednak postrzeganie otaczającego nas siata było możliwe niezbędne jest światło. Obserwując kontury przedmiotów po zachodzie słońca spostrzegamy coraz mniej szczegółów, natomiast gdy noc jest bardzo ciemna to praktycznie nic nie widzimy.

    W opracowaniu omówiono najważniejszy zmysł człowieka – wzrok Wobec faktu, że wszystkie przyrządy optyczne w mniejszym lub większym stopniu urzeczywistnione są w oku, przedstawiono działanie takich przyrządów jak: lornetka, peryskop, luneta, dalmierz, mikroskop.

Poświęcono także uwagę problemie odbierania (postrzegania) barw w zależności od rodzaju oświetlenia.

Le Grand Y.: Oczy i widzenie‚ Państwowe  Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1964

Le Grand Y.: Oczy i widzenie‚ Państwowe  Wydawnictwa Naukowe‚ Warszawa 1964

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 274

 

Spis treści

 

   

 

Hackforth H. L.: Promieniowanie podczerwone‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1963

 Hackforth H. L.: Promieniowanie podczerwone‚ Wydawnictwa Naukowo - Techniczne‚ Warszawa 1963

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: B5

Liczba stron: 295

   W książce omówione są podstawowe prawa rządzące wytwarzaniem, rozchodzeniem i pochłanianiem promieniowania podczerwonego. Podano zasadę budowy, działania oraz zastosowania różnych elementów układów i urządzeń pracujących w paśmie podczerwieni oraz przykłady zastosowania promieniowania podczerwonego w różnych dziedzinach nauki i techniki

 

Sękowski S.: W promieniach nadfioletu‚ Wiedza Powszechna‚ Warszawa 1963

Sękowski S.: W promieniach nadfioletu‚ Wiedza Powszechna‚ Warszawa 1963

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 148

 

 

 

   Jedząc zakonserwowane produkty spożywcze, oglądając wspaniale efekty świetlne i barwne na scenie, stosując płyny owadobójcze czy korzystając z wyjaławiających lamp kwarcowych, rzadko zdajemy sobie sprawę, że wszystkie te metody opierają się na wykorzystaniu własności promieni nadfioletowych.

     Te fale elektromagnetyczne o długości mniejszej niż fale promieniowania widzialnego znajdują dziś zastosowanie w przeróżnych dziedzinach życia — technice, biochemii, medycynie itd. Wyjaśnieniu istoty promieni nadfioletowych, ich działania i zastosowań poświęcona jest właśnie ta książka.

 

Spożnikow R.A: Fotometria teoretyczna‚ Wydawnictwo Naukowo- Techniczne‚ Warszawa 1962

Spożnikow R.A: Fotometria teoretyczna‚ Wydawnictwo Naukowo- Techniczne‚ Warszawa 1962

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 208

 

 

 

       W książce omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące teorii fotometrii oraz najważniejsze metody obliczania rozsyłu energii promienistej znajdujące praktyczne zastosowanie w technice świetlnej, jak i technice cieplnej.

 

Minnaert M.: Światło i barwa w przyrodzie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1961

 Minnaert M.: Światło i barwa w przyrodzie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1961

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: 

Liczba stron: 494

       W książce omówiono znane i obserwowane w przyrodzie zjawiska optyczne.

 

 Literatura z lat 50-tych XX wieku

Zusznica A: Nauka o barwie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1959

 Zusznica A: Nauka o barwie‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1959

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: A5

Liczba stron: 620

       Książka jest pierwszą w Polsce próbą napisania monografii o barwie. Przedstawia ona zagadnienia barwy w różnorodnych dziedzinach nauki i aktywności ludzkiej. Omawia teoretyczne i praktyczne aspekty zjawiska barwy. Część pierwsza poświęcona jest problemom barwy w naukach matematyczno-fizycznych. Część druga poświęcona jest problemom barwy w naukach biologicznych
Część trzecia dot. systematyki barw oraz zagadnień z zakresu kolorymetrii. W ostatniej, czwartej części książki opisano niektóre problemy barwy w życiu codziennym.

 

Makowski J.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego‚ Warszawa 1959

 Makowski J.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego‚ Warszawa 1959

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 215

Spis treści

       Książka zawiera informacje z zakresu podstaw teoretycznych techniki oświetleniowej, stosowanych źródeł światła, systemów oświetleniowych i pomiarów fotometrycznych. Ponadto znajdują się w niej praktyczne przykłady projektowania urządzeń oświetleniowych.

 

Szalek R.: Projektowanie oświetlenia elektrycznego‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1958

Szalek R.: Projektowanie oświetlenia elektrycznego‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1958

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 283

 

 

       W książce omówiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej, urządzenia oświetleniowe, sprzęt oświetleniowy i systemy oświetlenia. Przedstawiono także zasady projektowania oświetlenia oświetlenia, omówiono sposoby obliczeń przy użyciu różnych metod i przykłady wykonanych projektów oświetleniowych.

 

Ornstein L. S.‚ Moll W. J. H. C: Spektrofotometria ogólna‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1958

Ornstein L. S.‚ Moll W. J. H. C: Spektrofotometria ogólna‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1958

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 296

 

 

       W  książce zawarto wytyczne projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz mieszkalnych, fabrycznych i użytkowych. Opisano warunki dobrego widzenia, stosowane systemy oświetlenia i rodzaje opraw, podano wskazówki i wytyczne projektowania oświetlenia wnętrz oraz eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

 

Oleszyński T.: Światło i barwy a praca‚ Wydawnictwo Związkowe‚ Warszawa 1957

 Baran I.: Światło i barwy a praca‚ Wydawnictwo Związkowe‚ Warszawa 1957

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 332

 

Spis treści

       W książce omówiono w sposób popularny zasady oświetlenia, tak dziennego jak i sztucznego, oraz stosowania barw w pomieszczeniach przemysłowych. Uwzględnione są przy tym zarówno sprawy barwy światła, jak też barwy wnętrz i urządzeń przemysłowych oraz wpływ barw na psychikę pracujących i na warunki bhp. Nacisk jest położony na jakościową ocenę urządzeń oświetleniowych, przy czym pominięte zostały rozważania matematyczne. Podane są również praktyczne uwagi dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych

 

Baran I.: Światło i barwy a praca‚ Wydawnictwo Związkowe‚ Warszawa 1957

 Baran I.: Światło i barwy a praca‚ Wydawnictwo Związkowe‚ Warszawa 1957

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: 

Liczba stron: 72

 

Spis treści

       W książce omówiono w sposób popularny zasady oświetlenia, tak dziennego jak i sztucznego, oraz stosowania barw w pomieszczeniach przemysłowych. Uwzględnione są przy tym zarówno sprawy barwy światła, jak też barwy wnętrz i urządzeń przemysłowych oraz wpływ barw na psychikę pracujących i na warunki bhp. Nacisk jest położony na jakościową ocenę urządzeń oświetleniowych, przy czym pominięte zostały rozważania matematyczne. Podane są również praktyczne uwagi dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych

 

Baran I.: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1956

 Baran I.: Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1956

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 35

 

Spis treści

       W książce przedstawiono wytyczne projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz mieszkalnych, fabrycznych i użytkowych. Opisano warunki dobrego widzenia, stosowane systemy oświetlenia i rodzaje opraw, podano wskazówki i wytyczne projektowania oświetlenia wnętrz oraz eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

 

Baran I.: Sztuczne oświetlenie pomieszczeń pracy‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1955

 Baran I.: Sztuczne oświetlenie pomieszczeń pracy‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1955

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 107

 

 

       Przedstawiono historię źródeł światła począwszy od ogniska, świecy, lampy naftowej po żarówkę i świetlówkę.  Przedstawiono teoretyczne wiadomości z zakresu zasad współczesnych źródeł światła, budowy i działania narządu wzroku na tle warunków pracy wzroku oraz praktyczne wiadomości o oprawach oświetleniowych i ich zastosowaniu, o rozmieszczeniu źródeł światła i wytyczne projektowania oświetlenia w zakładach przemysłowych.

 

Sędkowski S.: Od Ogniska do świetlówki‚ Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe‚ Warszawa 1955

 Sędkowski S.: Od Ogniska do świetlówki‚ Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe‚ Warszawa 1955

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 172

 

       Przedstawiono historię źródeł światła począwszy od ogniska, świecy, lampy naftowej po żarówkę i świetlówkę.

 

Majkowski K.: Podstawy teoretyczne techniki oświetleniowej‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

Majkowski K.: Podstawy teoretyczne techniki oświetleniowej‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 316

 

       W książce, w pierwszym rozdziale, przedstawiono ogólne informacje dot. rozchodzenia się promieniowania w przestrzeni. Dokonano klasyfikacji źródeł światła ze względu na sposób powstawania promieniowania świetlnego. Przedstawiono składowe elementy systemu optycznego oka ludzkiego.

W rozdziale drugim podano szereg wielkości (wraz z jednostkami), które pozwalają wykonywać pomiary i obliczenia oświetlenia.

Obliczaniu średnich światłości i strumienia świetlnego oraz natężenia oświetlenia poświęcone są rozdziały- trzeci, czwarty i piąty.

W rozdziale szóstym opisano niektóre (najczęściej stosowane) przyrządy pomiarowe i metody pomiarów stosowane w fotometrii.

Rozdział siódmy dotyczy zasadniczych elementów opraw oświetleniowych tj. odbłyśniki, klosze.

Kształtowaniu rozsyłu strumienia świetlnego przez lustra paraboliczne i soczewki pryzmatyczne poświęcony jest rozdział ósmy.

Przedostatni rozdział zawiera pojęcia dot.. oświetlenia wnętrz światłem dziennym.

Na koniec podano ogólne wiadomości z zakresu kolorymetrii.

 

Oświetlenie zakładów przemysłowych‚ praca zbiorowa członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1953

 Oświetlenie zakładów przemysłowych‚ praca zbiorowa członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1953

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 336

 

       Książka składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej podano podstawowe wiadomości z dziedziny fizyki i fizjologii widzenia oraz omówiono wielkości i jednostki świetlne.

W drugiej części podano właściwości elektrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych, omówiono zasady techniki oświetleniowej, metody projektowania urządzeń oświetlenia elektrycznego i ich konserwacji.

W trzeciej części opisano sposoby oświetlania wnętrz światłem dziennym i metody obliczania tego oświetlenia.

Iwanow A.: Elektryczne źródła światła‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

 Iwanow A.: Elektryczne źródła światła‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: B5

Liczba stron: 757

 

 

 

       W książce zawarto fizyczne podstawy teorii promieniowania i wyładowania w gazie oraz historia rozwoju, opis typów, charakterystyki i schematy elektryczne lamp jarzeniowych, luminescencyjnych i lamp łukowych ze świecącymi elektrodami.

Wawiłow S.: Mikrotruktura światła‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

 Wawiłow S.: Mikrotruktura światła‚ Państwowe Wydawnictwo Naukowe‚ Warszawa 1953

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: twarda

Format: A5

Liczba stron: 228

 

 

 

       W książce, w części pierwszej przedstawiono doświadczalne badania kwantowych fluktacji światła metodą wizualną.
Druga część poświęcona jest zjawiskom interferencyjnym. W części trzeciej rozpatrywane są właściwości światła emitowanego przez środowisko pochłaniające.

Berson L.: Zarys fizyki lamp elektrycznych‚ Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego‚ Warszawa 1953

Berson L.: Zarys fizyki lamp elektrycznych‚ Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego‚ Warszawa 1953

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 245

 

 

 

     

  W książce zawarto podstawowe wiadomości o promieniowaniu i świetle, fizyce widzenia i zasadniczych wielkościach techniki świetlnej.

Omówiono szczegółowo wytwarzanie promieniowania, technikę wysokiej próżni oraz właściwości żarówek, lamp wyładowczych i świetlówek.

 

Praca zbiorowa opracowana przez Komisję Oświetlenia Dziennego Polskiego Komitetu Oświetleniowego pod red. T. Oleszyńskiego: Oświetlenie światłem dziennym‚ Warszawa 1952

 Praca zbiorowa opracowana przez Komisję Oświetlenia Dziennego Polskiego Komitetu Oświetleniowego pod red. T. Oleszyńskiego: Oświetlenie światłem dziennym‚ Warszawa 1952

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 127

Spis treści

     W książce omówiono zagadnienia:

 • zmienności światła dziennego o jego penetrację przez otwory świetlne do wnętrz,
 • sposoby przenikania światła dziennego do wnętrz.

Mazur M.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1950

Mazur M.: Oświetlenie elektryczne‚ Państwowe Wydawnictwa Techniczne‚ Warszawa 1950

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 147

 

 

 

   W książce zawarto podstawowe wiadomości z techniki świetlnej i podstawy teoretyczne, wielkości świetlne i ich jednostki, pomiary, rodzaje lamp i opraw oświetleniowych oraz wytyczne projektowania oświetlenia wraz z przykładami liczbowymi.

 

Baran I.: Światło i praca‚ Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej‚ Warszawa 1950

 Baran I.: Światło i praca‚ Wydawnictwa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej‚ Warszawa 1950

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: A5

Liczba stron: 150

 

 

Spis treści

     Przedstawiono historię źródeł światła począwszy od ogniska, świecy, lampy naftowej po żarówkę i świetlówkę.

 Literatura z lat 30-tych XX wieku

Żenczykowski W.: Oświetlenie budynków światłem dziennym‚ Warszawskie Towarzystwo Politechniczne‚ Warszawa 1935

Żenczykowski W.: Oświetlenie budynków światłem dziennym‚ Warszawskie Towarzystwo Politechniczne‚ Warszawa 1935

Wygląd okładki Podstawowe informacje Krótkie streszczenie

Okładka: miękka

Format: B5

Liczba stron: 80

Spis treści

        Opracowanie dotyczy wyłącznie oświetlenia naturalnego i ma na celu przedstawienie ogólnych zasad obliczania otworów świetlnych w zależności od potrzebnego oświetlenia powierzchni.