Elektroenergetyka - laboratorium

 

.: Wytyczne dot. przygotowania sprawozdania :.

 

Przygotowując sprawozdanie z ćwiczenia uprzejmie proszę korzystać z załączonego "szablonu". W sprawozdaniu należy zamieścić następujące punkty:

1. Cel ćwiczenia

2. Przedmiot i zakres badań (nie dot. ćwiczenia 4.)

3. Schemat układu pomiarowego oraz metodyka przeprowadzanie badań (nie dot. ćwiczenia 4.)

4. Wizualizacja rezultatów pomiarów oraz obliczeń (nie dot. ćwiczenia 4.)

5. Uwagi i wnioski

 

Pierwszy punkt w sprawozdaniu: 1. Cel ćwiczenia

Proszę podać (zapisać) rzeczywisty cel ćwiczenia, np. Celem ćwiczenia jest weryfikacja strumienia świetlnego źródeł światła dedykowanych do gospodarstw domowych.

W celu ćwiczenia proszę nie zamieszczać sformułowań typu, np.: „Celem ćwiczenia jest poznanie obiektywnej metody pomiaru strumienia świetlnego”. Założenie jest takie, że wszyscy studenci przychodzą na zajęcia laboratoryjne są przygotowani. A zatem przed przystąpieniem do odrabiania ćwiczenia wcześniej powinni sami zapoznać się ze sposobem przeprowadzania danego pomiaru.

Zamieszczanie wstępu teoretycznego jest zupełnie zbyteczne. Te informacje w dobie „komputeryzacji” można szybko wyszukać w internecie.

 

Drugi punkt w sprawozdaniu: 2. Przedmiot i zakres badań

W tym punkcie proszę zamieścić informacje co jest przedmiotem badań (np. Badanie ochrony skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania; Wyznaczenie wybranych parametrów rozruchowych lamp elektrycznych w funkcji czasu jak, również wpływ wartości napięcia zasilającego na parametry elektryczne i świetlne lamp itp.). Należy także podać możliwie jak najwięcej informacji na temat obiektu badań (np. w przypadku źródeł światła będą to: parametry elektryczne /np. napięcie znamionowe, częstotliwość, moc czynna itp./, parametry fotometryczne /strumień świetlny/, parametry kolorymetryczne /temperatura barwowa/, parametry eksploatacyjne /np. wymiary, trwałość, klasa energetyczna/). Informacje te można zestawić np. w formie tabeli.

Można także podać informację dot. producenta. Poza parametrami dodatkowo można zamieścić zdjęcie badanego obiektu.

Następnie należy podać zakres badań, czyli co konkretnie (jakie wielkości) były rejestrowane (mierzone).

 

Trzeci punkt w sprawozdaniu: 3. Schemat układu pomiarowego oraz metodyka przeprowadzenia badań

W punkcie trzecim należy zamieścić schemat układu pomiarowego (narysowany samodzielnie). Szczególną uwagę zwracam na słowo „pomiarowego”. A zatem na schemacie tym muszą być zamieszczone urządzenia pomiarowe (np. watomierz, woltomierz, amperomierz).

Następnie proszę zamieścić krótki i zwięzły opis metodyki badań.

Schemat układu pomiarowego powinien być narysowany „na komputerze” w dowolnym programie. Proszę nie zamieszczać fotografii odręcznie narysowanych schematów, bądź przekopiowanych schematów z instrukcji lub innych źródeł. Rysując schematy układów pomiarowych proszę posługiwać się zunifikowanymi symbolami graficznymi.

 

Czwarty punkt w sprawozdaniu: 4. Wizualizacja rezultatów pomiarów oraz obliczeń

Tutaj należy zamieścić uzyskane wyniki z przeprowadzonych pomiarów. Wobec faktu, że bardzo często zachodzi potrzeba wyznaczenia jakiś wielkości (na podstawie danych pozyskanych z pomiarów), stąd te wielkości także należy zamieścić w sprawozdaniu.

Zależności matematyczne, które były wykorzystywane do przeprowadzenia obliczeń, także należy zamieścić w sprawozdaniu. Równania matematyczne proszę zapisywać korzystając z edytora równań.

Dane proszę zamieszczać w formie tabel (tabele należy sporządzić w programie Word) oraz w postaci graficznej (wykresy).

Zamieszczając wartości z pomiarów (w tabeli) proszę zwrócić uwagę na liczbę miejsc po przecinku. Z metrologicznego punktu widzenia jest to bardzo istotne!

Proszę pamiętać o podaniu prawidłowych jednostek. Bardzo często (w dostarczanych sprawozdaniach) strumień świetlny podawany jest w luksach!

Sporządzając wykres proszę zwrócić uwagę aby poszczególne osie były podpisane (wielkość, jednostka). 

Wykresy powinny być czytelne. Punkty pomiarowe nie należy łączyć linią prostą (należy wybrać odpowiednią linię trendu).

 

Piąty punkt w sprawozdaniu: 5. Uwagi i wnioski

Zamieszczone na końcu sprawozdania wnioski powinny być sformułowane na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych przez Państwa pomiarów. Np. na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że wraz ze wzrostem wartości skutecznej napięcia zasilającego źródło światło (podać jakie źródło światła), wzrasta (warto podać w jaki sposób) natężenie prądu.

Proszę we wnioskach nie zamieszczać ogólnikowych stwierdzeń, a także sformułowań, które nie mają związku z zamieszczonymi w sprawozdaniu wynikami. Np. podawanie informacji, że „świetlówka liniowa do prawidłowej pracy wymaga zastosowania dławika” trudno uznać za wniosek. We wnioskach nie należy także zamieszczać informacji na temat celu ćwiczenia oraz opisów teoretycznych (zazwyczaj zaczerpniętych z literatury).

 

  ← Wzór strony tytułowej do sprawozdania

 


Ogólne uwagi edytorskie dot. opracowania sprawozdania:

 • sprawozdanie proszę przygotować korzystając z edytora MS Word;
 • proszę ustawić następujące marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm, na oprawę 0 cm;
 • preferowane czcionki do pisania tekstu sprawozdania: Times New Roman 12 lub Calibri 12 lub Arial 11;
 • cały tekst proszę wyjustować, rozmiary akapitów: 0,63; interlinia: 1
 • jeśli w tekście zachodzi potrzeba użycia symboli, to w tym celu należy skorzystać z opcji „wstaw/symbol”; wszystkie symbole zamieszczane w tekście oraz na rysunkach powinny być pisane kursywą, np. F;
 • w literaturze polskiej miejsca dziesiętne należy oddzielać przecinkiem (nie kropką), czyli powinno być np. 1,5 A zamiast 1.5 A;
 • przed znakami interpunkcyjnymi (przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem, kropką) proszę nie wstawiać spacji, spację natomiast należy wstawić pomiędzy liczbę a jednostkę, czyli powinno być np. 1,5 A zamiast 1,5A;
 • zależności matematyczne (wzory) proszę zapisywać używając standardowego edytora równań; poszczególne wielkości występujące w równaniu należy objaśnić.  Numerację wzoru umieszczamy po prawej stronie w nawiasie okrągłym. Proszę nie wstawiać wzorów w postaci rysunków.
 • poszczególne strony (za wyjątkiem strony tytułowej) należy zaopatrzyć w numerację;
 • wszystkie tabele oraz rysunki proszę zaopatrzyć w numerację. Proszę pamiętać, że podpisy rysunków należy umieszczać pod rysunkami, natomiast tytuły tabel nad tabelami; nie należy umieszczać na końcu w podpisie pod rysunkiem oraz w tytule tabeli kropki; szerokości rysunków oraz tabel nie powinny przekraczać całej strony (minus szerokość marginesów);
 • poszczególne rysunki oraz tabele proszę przywołać w tekście opracowania (sprawozdania), np. schemat układu pomiarowego zamieszczono na rysunku x. (gdzie „x” – jest numerem porządkowym rysunku);
 • tabela powinna być edytowalna, nie może zatem być to rysunek; tekst w tabelach powinien być zapisany tą samą czcionką  co czcionka tekstowa;
 • proszę unikać automatycznego dzielenia tabel;
 • redagując tekst opracowania (sprawozdania) proszę operować formą bezosobową, np. zmierzono, zarejestrowano, obliczono, wyznaczono itp.
 • przed dostarczeniem finalnej (ostatecznej) wersji sprawozdania proszę uważnie przetaczać całą zawartość i wyeliminować ewentualne błędny ortograficzne oraz literówki.