Elektroenergetyka - laboratorium

 

.: Warunki zaliczenia laboratorium :.

  • Przed rozpoczęciem ćwiczenia laboratoryjnego student ma obowiązek zaznajomić się z instrukcją do ćwiczenia oraz przygotować merytorycznie z jego zakresu. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza i ocenia przygotowanie merytoryczne studenta do wykonywanego przez niego ćwiczenia. Negatywne oceny uzyskane ze sprawdzenia przygotowania merytorycznego stanowią podstawę do usunięcia studenta z odbywania danego ćwiczenia laboratoryjnego. Przygotowanie do ćwiczenia obejmuje znajomość zagadnień teoretycznych, zasad przeprowadzania pomiaru (znajomość układów pomiarowych), sposobu opracowania wyników pomiarów.  
  • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nie wykonane ćwiczenia (z tytułu usprawiedliwionej nieobecności) należy odrobić w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia. Odrabianie ćwiczenia wiąże się ze sporządzeniem indywidualnego sprawozdania. Sprawozdanie musi być przygotowane zgodnie z wymogami podanymi przez prowadzącego. 
  • Z każdego ćwiczenia studenci wykonują sprawozdanie (sprawozdania mogą być wykonywane indywidualnie, przez każdego z uczestników grupy lub w zespole - jedno sprawozdanie na grupę). Sprawozdanie powinno być opracowaniem samodzielnym. Niedopuszczalne jest umieszczanie w sprawozdaniu elementów (tj. fragmentów instrukcji, rysunków, itp.) nie będących dziełem autora, o ile nie powoła się on na źródła, z których zostały te elementy zaczerpnięte (zasada dozwolonego cytowania). W przeciwnym wypadku sprawozdanie takie może zostać potraktowane jako plagiat. Sprawozdania różnych autorów, w których całość lub istotna część są identyczne, również potraktowane zostaną jako plagiat. Sprawozdania proszę dostarczać w wersji elektronicznej (w formacie doc, docx lub odt).
  • Sprawozdania należy dostarczyć przed rozpoczęciem kolejnych zajęć, pod rygorem otrzymania oceny negatywnej.
  • Sprawozdania niekompletne lub/i zawierające błędy oceniane są negatywnie i muszą zostać poprawione i dostarczone na najbliższe zajęcia. Zwrócone do poprawy sprawozdanie również musi być dostarczone prowadzącemu na kolejnych zajęciach pod rygorem otrzymania oceny niedostatecznej. Trzykrotne otrzymanie oceny negatywnej ze sprawozdania z danego ćwiczenia skutkuje koniecznością powtórnego odrobienia ćwiczenia laboratoryjnego.
  • Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń objętych programem (wszystkie sprawozdania muszą być ocenione pozytywnie) i zdanie wszystkich kolokwiów.
  • Student ma prawo maksymalnie do jednego terminu odróbkowego. Ćwiczenie można odrobić z inną grupą laboratoryjną - jeżeli jest taka możliwość w trakcie semestru.
  • Ostatnim dniem uregulowania zaległości z laboratorium jest dzień poprzedzający sesję egzaminacyjną.
  • Ocena końcowa z laboratorium jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych (za poszczególne sprawozdania i kolokwia). Oceny niedostateczne (które muszą zostać poprawione) również wliczają się do średniej.