Zasady dyplomowania

 

  

źródło (pdf)

§ 1. Wymagania stawiane pracom dyplomowym

 1. Praca dyplomowa jest końcowym elementem studiów każdego rodzaju i stanowi samodzielne rozwiązanie określonego zadania praktycznego lub teoretycznego. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów studenta. Wymagania merytoryczne stawiane pracom na studiach pierwszego i drugiego stopnia są różne.

 2. Praca inżynierska powinna zawierać rozwiązanie konkretnego problemu praktycznego i może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań inżynierskich.

 3. Praca magisterska dotyczy zagadnień i problemów badawczych - teoretycznych i/lub praktycznych - i może mieć charakter projektu, opracowania analitycznego lub systematyzującego. Wykonanie pracy powinno wykazać umiejętności studenta w zakresie czynnego posługiwania się wiedzą nabytą w czasie studiów, analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania, a także samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych.

 4. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.

§ 2. Opieka nad pracą dyplomową

 1. Student wykonuje pracę dyplomową pod opieką nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora lub wyższym.

 2. Praca może być realizowana pod opieką dwóch osób, tj. opiekuna głównego, spełniającego wymaganie określone w p. 1, oraz opiekuna pomocniczego. Za nadzór nad pracą odpowiada opiekun główny.

 

§ 3. Zgłaszanie i wybór tematu pracy dyplomowej

 1. Tematy prac i nazwiska opiekunów są zgłaszane do jednostek prowadzących seminaria dyplomowe dla danego kierunku studiów. Jednostki przekazują propozycje tematów do wydziałowej komisji dydaktycznej. Komisja zatwierdza listy tematów dla poszczególnych kierunków studiów; listy te są ogłaszane przez dziekanat. Student ma prawo wybrać dowolny temat z listy tematów przedstawionej dla kierunku jego studiów.

 2. Student wybiera temat pracy na początku semestru poprzedzającego semestr dyplomowy. Wybór tematu jest potwierdzany podpisem studenta oraz opiekuna pracy na odpowiednim formularzu (deklaracja wyboru tematu), składanym w jednostce zgłaszającej temat do końca pierwszego miesiąca zajęć.

 3. Student może uczęszczać na seminarium dyplomowe do dowolnej jednostki prowadzącej takie seminarium dla kierunku jego studiów, przy uwzględnieniu zasad organizacji dydaktyki na wydziale; wybrana przez studenta jednostka jest dalej nazywana dyplomującą.

 4. Student może wykonywać pracę dyplomową na innym wydziale - za zgodą dziekana.

 5. Student może wykonywać pracę dyplomową w innej uczelni, także zagranicznej. Procedury postępowania w takich przypadkach są określone w odrębnym dokumencie (Procedura wyjazdy zagraniczne).

 

§ 4. Składanie pracy dyplomowej

 1. Terminy składania prac dyplomowych są określone w Regulaminie studiów. Student, który nie złoży pracy w wymaganym czasie, za zgodą dziekana powtarza semestr dyplomowy. Dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie więcej niż o 3 miesiące, jeśli zaistniały niezależne od studenta okoliczności, które uniemożliwiły mu terminowe zakończenie pracy. Podanie w sprawie powtarzania semestru dyplomowego lub przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej powinno być zaopiniowane przez opiekuna pracy.

 2. Praca dyplomowa powinna zawierać następujące elementy:

  • stronę tytułową (według jednolitego wzoru),

  • część merytoryczną,

  • streszczenie pracy w języku polskim i angielskim,

  • oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji papierowej z elektroniczną.

 3. Pracę dyplomową należy przygotować przynajmniej w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD. Jeden egzemplarz pracy student składa u opiekuna, który poświadcza jej przyjęcie odpowiednim wpisem w indeksie i w karcie egzaminacyjnej studenta. W jednostce dyplomującej student składa drugi egzemplarz pracy (w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie), płytę CD lub DVD opisaną trwale, z podaniem tytułu pracy, imienia, nazwiska i numeru albumu autora. Jednostka dyplomująca może określić dodatkowe wymagania odnośnie do liczby i postaci kopii pracy składanych przez studenta.

 

§ 5. Recenzowanie pracy dyplomowej

 1. Opiekun pracy przygotowuje recenzję w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia. W przypadku prac prowadzonych przez dwie osoby, za opracowanie recenzji odpowiada opiekun główny.

 2. Kierownik jednostki dyplomującej, z upoważnienia dziekana, wyznacza recenzenta pracy dyplomowej w terminie do 3 dni od daty jej złożenia. Recenzentem pracy może być:

  • profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego - w przypadku, jeśli praca była wykonywana pod opieką nauczyciela nie będącego samodzielnym pracownikiem nauki,

  • adiunkt - jeśli opiekunem pracy był profesor lub adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego.

 3. Recenzent przygotowuje recenzję pracy dyplomowej w terminie do 7 dni od daty wyznaczenia.

 4. W przypadku, gdy opinia recenzenta jest negatywna procedura postępowania odbywa się według jednego z podanych niżej wariantów:

  1. Recenzent formułuje zastrzeżenia i ustala zakres koniecznych zmian i uzupełnień, a opiekun uznaje słuszność negatywnej recenzji.
   W tym przypadku dziekan przedłuża termin ostatecznego złożenia pracy, maksymalnie o 3 miesiące, dyplomant poprawia pracę zgodnie z sugestiami recenzenta i ponownie przedkłada ją do zaopiniowania opiekunowi i recenzentowi.

  2. Recenzent dyskwalifikuje pracę, wymagając nowego jej ujęcia lub sugeruje zmianę tematu, a opiekun uznaje słuszność recenzji.
   W tym przypadku student kierowany jest na powtarzanie semestru dyplomowego, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta. Jeśli temat pracy nie został zmieniony praca po zakończeniu powinna być skierowana do tego samego recenzenta.

  3. Opiekun nie uznaje słuszności negatywnej lub dyskwalifikującej recenzji.
   W tym przypadku na wniosek opiekuna dziekan wyznacza drugiego recenzenta pracy. Jeśli druga recenzja jest pozytywna student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, w przypadku przeciwnym student kierowany jest na powtarzanie semestru, z możliwością zmiany zarówno tematu pracy jak i osoby opiekuna.

 

§ 6. Egzamin dyplomowy

 1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy student przygotowuje podanie o egzamin dyplomowy (do wygenerowania ze strony WWW biura karier), na którym opiekun pracy poświadcza uzyskanie pozytywnych opinii (zapis w brzmieniu: "Praca została oceniona pozytywnie przez opiekuna oraz recenzenta"). Student przekazuje do dziekanatu indeks, kartę egzaminacyjną oraz podanie o egzamin dyplomowy, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu. Dziekan wyraża zgodę na dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 2. Egzamin dyplomowy organizuje jednostka dyplomująca, w okresie jednego miesiąca od daty dopuszczenia studenta do egzaminu.

 3. Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w ciągu całego roku z wyłączeniem okresu od 15 lipca do 31 sierpnia.

 4. Egzamin odbywa się przed komisją w składzie: przewodniczący, recenzent oraz opiekun pracy dyplomowej. Przewodniczących komisji egzaminów dyplomowych dla kierunków studiów powołuje dziekan. Wyboru przewodniczącego dla odbycia konkretnego egzaminu ustala kierownik jednostki prowadzącej.

 5. Egzamin dyplomowy obejmuje dwie części:

 • obronę pracy: prezentacja pracy przez dyplomata, odpowiedzi na pytania, dyskusja,

 • egzamin: odpowiedzi na pytania postawione przez członków komisji.

Sposób oceny określa § 34 Regulaminu studiów.

Student jest zobowiązany do przekazania legitymacji studenckiej przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po złożeniu egzaminu.

Po zakończeniu egzaminu jednostka dyplomująca przekazuje do dziekanatu następujące dokumenty:

 • protokół z egzaminu dyplomowego,

 • pracę dyplomową w wersji papierowej (w oprawie miękkiej, wydrukowanej dwustronnie) i elektronicznej,

 • opinie opiekuna i recenzenta pracy,

 • indeks, kartę egzaminacyjną i legitymację studencką dyplomanta.

Student składa w dziekanacie pozostałe dokumenty konieczne do przygotowania dyplomu:

 • 4 fotografie o formacie 4,5 x 6,5 cm,

 • oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu (60 zł) oraz opcjonalnie podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wraz z dowodem wpłaty (40 zł) i jedną dodatkową fotografią.