Materiały dla dyplomantów 

 Wskazówki dot. formatowania tekstu

 

Podstawowe informacje

 

 Ustawienia stylów

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 Wymagania edytorskie

 

 Wymagania dotyczące tekstu


Wymagania dotyczące tekstu

- preferowana czcionka: Times New Roman 12 pkt. lub Calibri 12 pkt.

- odstęp między wierszami: 1,5 interlinii

- marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm, wewnętrzny 3,5 cm, zewnętrzny 2,5 cm

- cały tekst wyjustowany

- rozmiar wcięcia akapitu: 0,5 cm

- tytuły poszczególnych rozdziałów proszę zapisywać czcionką pogrubioną o rozmiarze 14 pkt. (uwaga: na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów nie należy wstawiać kropek)

- wszystkie strony pracy (za wyjątkiem pierwszej - tytułowej oraz drugiej) należy zaopatrzyć w numerację

- proszę nie formatować tekstu spacją

- przed znakami interpunkcyjnymi (przecinek, średnik, dwukropek, kropka itd.) proszę nie wstawiać spacji

 

 Tabele i rysunki

W tabelach oraz opisów rysunków należy wykorzystywać czcionkę użytą w tekście. Zarówno tabele jak i rysunki należy umieszczać na tej samej stronie, na której występuje pierwszy powołanie się na nie. Rozmiar tabel  i rysunków musi być dostosowany do strony (nie wolno "wychodzić" z nimi poza margines). Każda tabela oraz rysunek muszą być zaopatrzone w numerację składającą się z dwóch liczb. Pierwsza liczba powinna być tożsama z numerem rozdziału, natomiast druga - numerem porządkowym (tabeli, rysunku) w danym rozdziale. Tytuły tabel należy umieszczać nad tabelą, natomiast podpisy pod rysunkami - pod rysunkiem. Na końcu zarówno tytułu tabeli jak i w podpisie pod rysunkiem nie należy wstawiać kropki. Zamieszczając w tabelach wartości liczbowe należy pamiętać o jednakowej liczbie cyfr po przecinku. Należy unikać automatycznego dzielenia tabel.

Wszystkie obiekty graficzne (tj. zdjęcia, schematy, wykresy) należy traktować jako rysunki i w podpisach pod nimi należy umieścić "Rys. x.x."

 

 Równania matematyczne

Zależności matematyczne (wzory) należy zapisywać używając standardowego edytora równań. Pomiędzy tekstem a wzorem należy zachować wiersz odstępu. Wszystkie zmienne występujące we wzorach należy zapisywać kursywą, natomiast wszystkie stałe, nawiasy oraz różne operatory czcionką prostą. Przy zapisywaniu iloczynu należy używać podniesionej kropki (nie gwiazdki). Pod każdym wzorem należy zamieścić objaśnienie poszczególnych wielkości występujących w równaniu.

 

 Literatura

Ostatnim rozdziałem pracy dyplomowej jest literatura. Należy w niej uwzględnić najnowsze osiągnięcia krajowe (oraz mile widziane są także zagraniczne). Liczba pozycji literaturowych powinna być możliwie jak największa. Uboga literatura może świadczyć od słabym rozeznaniu tematu, którego realizacji podjął się Dyplomant. Odniesienia do literatury (w tekście pracy) należy zapisywać w nawiasach kwadratowych.